Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  V katerih primerih mora delodajalec zaposliti invalida?

  Skladno z vsemi zakoni ter imenovanjem komisije za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, so bili s 1. januarjem 2006 izpolnjeni vsi formalni pogoji, za začetek postopkov za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu. Uzakonitev te možnosti je v dogovoru s socialnimi partnerji hkrati prinesla tudi uvedbo kvotnega sistema zaposlovanja invalidov.

  Kaj to pomeni za delodajalce?

  Kvotni sistem zaposlovanja invalidov je obveznost delodajalcev, da od skupnega števila zaposlenih delavcev zaposlujejo predpisan odstotek invalidov, ki je predpisan z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje  invalidov.

  Na podlagi navedene Uredbe  je zavezanec za izpolnjevanje  kvote vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. Ta se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in sicer od dva do šest odstotkov.

  V kolikor delodajalec kljub temu, da ima delodajalec manj zaposlenih delavcev ter zaposli invalida lahko uveljavlja vzpodbude na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

  Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto in delodajalec, ki zaposluje manj kot 20 zaposlenih in zaposluje invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, je upravičen do nagrade v višini 20% od minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Ta pravica velja največ 12 zaporednih mesecev. Po izteku pravice se vloga lahko spet odda.

  Na podlagi ZZRZI so delodajalci za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  Oprostitev  velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide.

  V kolikor delodajalec ne bo zaposlili invalida lahko to zakonsko dolžnost izpolni z nadomestno izpolnitvijo kvote tako, da sklene pogodbo o ustreznem poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote. Nadomestno izpolnitev kvote mora  napovedati prek spletnega mesta za elektronsko izmenjavo podatkov SVZI.net ter tam oddati vse priloge ter mesečno poročati  o realizaciji pogodbe. Napoved mora biti oddana v 10 dneh od sklenitve pogodbe. Napoved se lahko odda za največ 12 mesecev koledarskega leta.

  V kolikor  delodajalec ne izpolni kvote niti z nadomestno izpolnitvijo kvote, lahko to obveznost nadomesti s plačilom prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, ki zapade na zadnji dan v mesecu  za pretekli mesec.

  Potrebno pa je  opozoriti še na globe zaradi neizpolnjevanja obveznosti delodajalcev v zvezi z izvajanjem kvotnega sistema, ki izhajajo iz 92. člena zakona ter niso nezanemarljive vrednosti.

  VIR: OZS.si, marec 2024, Staša Pirkmaier