Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Vprašanja & Odgovori (Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov)

  Nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja o ukrepu iz #PKP6 - Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

   

  V: V zadnjem času se pojavljajo vprašanja ali je zavezanec upravičen do prejema pomoči iz naslova delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, če v upravičenem obdobju izkazuje dobiček.
  Žal NE.
  O: med prihodki upoštevajte vse prihodke (iz poslovanja, financiranja in druge) v navedenem obdobju, vključite tudi prihodke iz naslova prejetih državnih pomoči (čakanje na delo, subvencije za skrajšan delovni čas, temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljen dohodek, itd ...).--> Nekriti fiksni stroški in izguba

  V: Ali se upad šteje za celo četrtletje? Torej zadnji trije meseci skupaj glede na zadnje tri mesece 2019? (Vir: Furs, vprašanje 23)
  O:
  Da. Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Upravičeno obdobje v skladu z osmim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE predstavljajo oktober, november in december 2020. Pomeni, da se upoštevajo zadnji trije meseci skupaj.

  V: Zavezanec je registriral dejavnost 1.6.2020. Od samega začetka je  zavezanec zavarovan kot samozaposleni na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in nima drugih zaposlenih. Podjetje se v skladu z Uredbo Komisije 651/2014/EU šteje za mikro podjetje. V obdobju od registracije (1. 6. 2020) do vključno 1. 9. 2020 je zavezanec ustvaril 36.000 eurov prihodkov, v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 pa je zavezanec ocenil, da bo ustvaril 4.500 eurov prihodkov. Zavezanec ocenjuje, da bo njegova neto izguba (AOP 183) v zadnjem kvartalu (oktober, november in december leta 2020) znašala 2.500 eurov.
  Kako pravilno izračunamo znesek povračila fiksnih stroškov po PKP6, katero obdobje vzamemo za primerjavo in od katerega zneska obračunamo 0,6 ali 1,2 % stroškov?

  O:
  Višina nekritih fiksnih stroškov se v spodaj opisanem primeru izračuna na sledeč način:
  1. Vsoto prihodkov od prodaje do vključno 1. septembra je potrebno preračunati na dan poslovanja. V obdobju od 1.6.2020 do vključno 1.9.2020 (93 dni) je bilo ustvarjeno 36.000EUR prihodkov. To pomeni 36.000EUR/93dni = 387,10 EUR/dan. Dnevne prihodke se nadalje preračuna v letne prihodke: 387,10EUR/dan*365 dni  = 141.291,50 EUR/leto

  2. Izračun upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (1.10.2020 do 31.12.2020 = 92 dni)

                  a) ocena prihodkov od prodaje za 4 kvartal 2020 = 4.500 EUR; preračun dejanskih prihodkov od prodaje od 1.6.2020 do 1.9.2020 na primerljivo obdobje = 387,10 * 92 dni = 35.613,20 EUR

                  b) upad v % = (1 - (4.500/35.613,20))*100 = 87,36% (upad nad 70%, pomeni, da se uporabi stopnja 1,2%)

  3. Izračun nekritih fiksnih stroškov = 1,2%*3*141.291,50 EUR = 5.086,49 EUR

  4. Omejitev na zaposlenega oz. zavarovanega = 1.000 EUR * 3 meseci = 3.000 EUR

  5. Omejitev na 90% (velja za mikro podjetje) izgube (AOP 187) v zadnjem kvartalu 2020. Samostojni podjetnik v izkazu poslovnega izida nima AOP 187, upošteva se oceno AOP 183 za zadnji kvartal = 2.500 EUR*0,9= 2.250 EUR.

  Višina nekritih fiksnih stroškov je torej enaka nižjemu izmed zneskov omejitve na zaposlenega oz. zavarovanega oziroma 90% ocene neto izgube za zadnji kvartal 2020 (2.250EUR). Nižji znesek v konkretnem primeru je znesek 90 % neto izgube, zato bo zavezanec upravičen do nadomestila fiksnih stroškov v višini 2.250EUR.

  V: Ali lahko oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas za 1 uro na teden, šteje za enega zaposlenega? (Vir: Furs, vprašanje 25.1)
  O:
  Da, ZIUOPDVE kot pogoj glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) določa le to, da gre za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

  V: Se samozaposlen, ki je delni upokojenec, šteje za enega zaposlenega?
  O:
  Da, ZIUOPDVE kot pogoj glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) določa le to, da gre za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

  V: Ali lahko samostojni podjetnik uveljavlja delno kritje fiksnih stroškov, če je zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti 20 ur na teden?
  O:
  Da. V krog upravičencev spada samozaposlena oseba, ki ima vsaj enega zaposlenega ali pa je samozaposleni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2. Druga alineja prvega odstavka 109. člena ZIUOPDVE

  V: Ali se neto izguba računa za posamezni mesec ali na kvartal?
  O:
  Neto čista izguba se predstavlja izgubo v upravičenem obdobju, torej v mesecih oktober, november in december. Maksimalni znesek pomoči se torej izračuna kot odstotek (70 % oziroma 90 % odvisno od velikosti podjetja) neto izgube v upravičenem obdobju.

  V: Kako neto izgubo dokazuje normiranec?
  O:
  Upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov skladno z davčno zakondajo, zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu, ugotovljeni v skaldu s SRS na podlagi verodostojnih listin.

  V: Pogoj ocene neto izgube velja za vse upravičence, ne le za podjetja, pri katerih se neto izguba izkaže v AOP 187. Katero postavko izkaza poslovnega izida upoštevamo pri samostojnih podjetnikih, je to negativni poslovni izid izkazan v AOP 183?
  O:
  Samostojni podjetnik v izkazu poslovnega izida nima AOP 187, zato se upošteva oceno AOP 183 za zadnji kvartal.

  V: Kateri prihodki se štejejo za primerjavo med obdobji po ZIUOPDVE (PKP6) ?
  O
  : Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki iz prejšnjega odstavka čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.

  V: Zakon piše, da je subvencija omejena glede na število zaposlenih za nedoločen čas. Se pri tem štejejo tudi zaposleni, ki so na čakanju ali na skrajšanem delovnem času? (Vir: Finance.si)
  O: Da. Čeprav ste zaposlenega poslali na čakanje, je še vedno v delovnem razmerju. Pomembno je le, da gre za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
   

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij