Kako vpliva delna oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na davčno in zavarovalno osnovo normiranega s.p.?

Samozaposlene osebe so v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2):
a) v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 50 % zneska prispevka,
b) v naslednjih 12 mesecih pa oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 30 % zneska prispevka.

Priporočamo v branje:
Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo


Vpliv oprostitve na davčno osnovo
Prihodki (tudi normiranega s.p.) se v poslovnih knjigah pripoznajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Glede na določila SRS 15.11 (2019) se prihodki pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Posledično je potrebno delno oprostitev plačila prispevkov pripoznati kot prihodek iz naslova državne subvencije (navedeno je v skladu z računovodskim načelom kosmatega izkazovanja gospodarskih kategorij, ki pravi, da se gospodarske kategorije izkazujejo v kosmatih zneskih brez pobotanj, in sicer tako stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov kot tudi prihodki in odhodki.
Hkrati pa zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, v polju 2.6 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za znesek delne oprostitve plačila prispevkov opravi zmanjšanje prihodkov na raven davčno priznanih.

Vpliv oprostitve na zavarovalno osnovo
Pri določitvi  zavarovalne osnove se upošteva tako znesek prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih zavezanec plača v svoje breme, kot tudi znesek delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do katerega je zavezanec oproščen v prvih 24 mesecih po prvem vpisu v predpisan register. Znesek teh prispevkov zavezanec v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazcu) le obračuna, ni pa mu jih treba plačati.

VIR: Svetovanje.si, Tadeja Bučar, 13.2.2020

 


Natisni   E-naslov