Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  JAVNI RAZPIS za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2019

  Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

  Upravičenci in pogoji vlagateljev:

  Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  -          dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),

  -          gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

  -          dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,

  -          oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,

  -          samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,

  -          stalno prebivališče prijavitelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

  -          samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.10.2018 do 31.8.2019.

   

  V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve  ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  Sredstva se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje. Sredstva se bodo dodeljevala po datumu oz. času prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli vlagatelji, ki ob izpolnjevanju drugih pogojev opravljajo dejavnost (sedež ali poslovna enota), v mestnem jedru Mestne občine Slovenj Gradec (Glavni trg, Trg svobode, Meškova ulica, Šolska ulica, Cankarjeva ulica, Vorančev trg, Ozka ulica in Poštna ulica). Prednost bodo imeli tudi vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let ter so bili v predvidenem obdobju vpisani v Poslovni register Slovenije. Pri teh vlagateljih se čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

   

  Višina sredstev:

  Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine  Slovenj Gradec za leto 2019 na proračunski postavki C700 / 7300 - Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 26.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 €. 

   

  Rok za prijavo:

  Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30.9.2019.

   

  Dodatne informacije:

  Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. št.: 02/ 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja.

   

  Link do objave javnega razpisa na spletu:

  http://www.podjetniskicenter-sg.si/http://www.slovenjgradec.si/.