Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kriteriji za odmero letnega dopusta v gostinstvu in turizmu

  V drugi polovici lanskega leta (2018) smo dobili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki sta jo s strani predstavnikov delodajalcev podpisala Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije g. i. z., Sekcija za gostinstvo in turizem ter s strani predstavnika delojemalcev Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 56/2018, dne 17. 8. 2018 in se uporablja od 1. 9. 2018 dalje.

  Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed taksativno navedenih dejavnosti iz 2. člena citirane pogodbe in sicer:

  55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

  55.201 - Počitniški domovi in letovišča

  55.202 - Turistične kmetije s sobami

  155.203 - Oddajanje zasebnih sob gostom

  55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča

  55.209 - Druge nastanitve za krajši čas

  55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov

  55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

  56.101 - Restavracije in gostilne

  56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati

  56.103 - Slaščičarne in kavarne

  56.104 - Začasni gostinski obrati

  56.105 - Turistične kmetije brez sob

  56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi

  56.290 - Druga oskrba z jedmi

  56.300 - Strežba pijač

  77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

  79.110 - Dejavnost potovalnih agencij

  79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj

  79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

  85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

  86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

  92.001 - Dejavnost igralnic

  92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

  93.110 - Obratovanje športnih objektov

  93.120 - Dejavnost športnih klubov

  93.130 - Obratovanje fitnes objektov

  93.190 - Druge športne dejavnosti

  93.210 - Dejavnost zabaviščnih parkov

  93.291 - Dejavnost marin

  93.292 - Dejavnost smučarskih centrov

  93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

  Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do minimalnega letnega dopusta, ki traja 4 tedne. Število dni je odvisno od tedenskega delovnega časa, in sicer:

  če traja delovni teden 4 delovne dni, je minimalni dopust 16 delovnih dni,

  če traja delovni teden 5 delovnih dni, je minimalni dopust 20 delovnih dni,

  če traja delovni teden 6 delovnih dni, je minimalni dopust 24 delovnih dni.

  Zasledujoč določilo 46. člena navedene kolektivne pogodbe, ki pravi, da delodajalec pri odmeri daljšega trajanja letnega dopusta, kot ga določa ZDR-1, upošteva stanje izpolnjenih kriterijev delavca na dan 1. januarja za tekoče koledarsko leto, za katero se odmerja letni dopust, se dodatne dni dopusta določi v skladu z 47. členom kolektivne pogodbe.

  Delavec je upravičen do dodatnih dni dopusta na osnovi dosežene delovne dobe in sicer nad 5 do 10 let delovne dobe 1 dan, nad 10 do 20 let delovne dobe 2 dni in nad 20 let delovne dobe 3 dni. Pri tem se upošteva delovna doba pri zadnjem delodajalcu brez prekinitev. V slednjo pa se šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca in v primeru, ko gre za prenos dejavnosti v skladu z določbami ZDR-1, ki urejajo prenos dejavnosti. Do dodatnih treh delovnih dni so upravičeni tudi starejši delavci in sicer delavci starejši od 55 let, delavci, ki so mlajši od 18 let 7 dni, delavec invalid 3 dni (gre za delovne invalide, ki imajo ugotovljeno invalidnost z odločbo ZPIZ), delavec z najmanj 60% telesno okvaro 3 dni (razpolagati mora z ustrezno odločbo), delavec, ki neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo 3 dni (razpolagati mora z ustrezno odločbo), delavec z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let 1 dan. Delavec, ki je v preteklem koledarskem letu opravil 500 ur nočnega dela pri delodajalcu je upravičen do dodatnih dveh dni (šesta alineja 47. člena KP), v kolikor pa je v preteklem koledarskem letu opravil vsaj 1500 ur nočnega dela pri delodajalcu pa je upravičen do dodatnih treh dni (sedma alineja 47. člena KP). Dodatni dnevi po šesti in sedmi alineji se medsebojno izključujejo. Za delo v nočni izmeni se šteje delo, če delavec izpolni 75% ali več ur svoje redne delovne obveznosti med 22. in 7. uro naslednjega dne.

  Delodajalec je dolžan obvestiti delavca o višini letnega dopusta najpozneje do 31.marca za tekoče koledarsko leto in sicer po klasični pošti, z osebno vročitvijo ali po elektronski pošti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

  Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta je neveljavna, prav tako sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se dogovorila o denarnem nadomestilu za neizkoriščen letni dopust. Slednji je veljaven le ob prenehanju delovnega razmerja.

  VIR: SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija, Avtor: Alenka Volk Penko