Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Predvidena pomoč za samostojne podjetnike

  V zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč je predvidena tudi pomoč za samozaposlene, ki zaradi poplav ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo težje.

  V svežnju pomoči ob poplavah je predvidena tudi pomoč za samozaposlene, in sicer 1.200 evrov na mesec od avgusta do konca leta.V zakonu je določena višina pomoči tudi za samozaposlene v kulturi in kmete, in sicer za samozaposlene v kulturi znaša 760 evrov na mesec, pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa 1.020 evrov na mesec.

  Osnovni pogoji
  Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba, ki je bila opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona.
  Šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 25 odstotkov glede na leto 2022.

  Posebnosti:

  • Če ni posloval v celotnem letu 2022 oziroma 2023, je do pomoči upravičen tudi tisti s. p., ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav zmanjšali za več kot 25 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022.
  • Če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav zmanjšali za več kot 25 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letošnjem letu do 31. julija 2023.
  • Tisti podjetniki, ki v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela pomoči za samozaposlene.

  POMEMBNO: Upravičenec ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

  Način koriščenja:

  • Predložitev izjave, da zaradi posledic avgustovskih poplav ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.
  • Vlogo bo, kot je predvideno v zakonu, treba vložiti do zadnjega dne v septembru, oktobru, novembru, decembru za prejšnji mesec oziroma več prejšnjih mesecev skupaj (torej, najverjetneje boste do konca septembra lahko vložili tudi vlogo za avgust).
  • Pomoč se bo izplačevala do 10. v mesecu
  • Če pogoji konec leta ne bodo izpolnjeni je predvideno vračilo 

  VIR: gov.si, 10.8.2023