Sprememba pravil za področje evidenc na področju dela

Pred dnevi je bil v UL objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi.

To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se pričnejo z 20. novembrom 2023.

Na področju beleženja izrabe delovnega časa so prvič po letu 2006 sprejete spremembe, ki naslavljajo pomanjkljivosti in težave, ki so bile zaznane pri izvajanju zakona v praksi. Pobudo za spremembe je dal Inšpektorat Republike Slovenije za delo z namenom ustreznejšega izvajanja zakonodaje na področju delovnega časa, odmorov in počitkov ter hkrati tudi učinkovitejšega nadzora nad tem področjem.

Bistvene novosti na področju evidentiranja delovnega časa zajemajo:

 • spremembo opredelitve razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa - kdo vse velja za delavce pri delodajalcu oziroma za katere delavce se šteje delodajalec za delodajalca.
   
 • dopolnitev obsega podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa - v evidenco o izrabi delovnega časa bo treba po novem vpisovati tudi podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje;
   
 • obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa;
   
 • obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;
   
 • obvezno uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih ali zaradi vodenja evidenc po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
   
 • možnost, da predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavci (preko sindikata pri delodajalcu, sveta delavca ali delavskega zaupnika) - če delodajalec predlog zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti, o zavrnitvi predloga pa hkrati obvestiti tudi inšpektorat, ter
   
 • redefinicijo prekrškov in novo določitev višine glob za prekrške.


POMEMBNO: Natančna navodila za poslovne partnerje sledijo na interne kanale obveščanja.

Vir: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Svetovanje.si


Natisni   E-naslov