Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Bon za pomoč gostinstvu, turizmu, športu in kulturi - #PKP9

  PKP9 je uzakonil tudi nov ukrep pomoči podjetjem - bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   

  Bon je unovčljiv za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

  Upravičenci do bona so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junija 2021. Polnoletne osebe oziroma oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let (torej, osebe rojene leta 2003 in prej) so upravičene do bona v višini 100 eurov, medtem ko so mladoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoj stalnega prebivališča, upravičene do 50 eurov. Za unovčitev bonov bo potrebno izpolniti izjavo, ki je določena z uredbo, ki bo izdana na podlagi ZIUPGT.

  Tudi novi boni so prenosljivi pod enakimi pogoji, kot so to bili boni po #PKP3. Bon ni predmet dedovanja. Od bona se ne plača dohodnina in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

  Ponudnik storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:
  - vpisan v Poslovni register Slovenije in
  - opravlja kot glavno dejavnost  eno izmed naslednjih dejavnosti:
  --> 03.120 Sladkovodno ribištvo
  --> 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
  --> 49.392 Obratovanje žičnic
  --> 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  --> 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56)
  --> 59.140 Kinematografska dejavnost
  --> 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
  --> 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
  --> 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
  --> 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  --> 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  --> 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  --> 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  --> 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  --> 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  --> 90.010 Umetniško uprizarjanje
  --> 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  --> 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  --> 91.020 Dejavnost muzejev
  --> 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  --> 93.120 Dejavnosti športnih klubov
  --> 93.130 Obratovanje fitnes objektov
  --> 93.190 Druge športne dejavnosti
  --> 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
  --> 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
  --> 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

  Poleg navedenih poslovnih subjektov,  je lahko ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed gor navedenih dejavnosti.

  Nove bone bo mogoče unovčiti od začetka uporabe uredbe, ki bo izdana v prihodnjih dneh, do 31. decembra 2021 (pri čemer lahko Vlada RS veljavnost bonov podaljša za nadaljnjih šest mesecev).

  Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh po datumu unovčitve bona. Ponudnik storitve od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse ostale izjave, ki jih opredeljuje uredba, še dve leti po unovčitvi bona.

  Kot v preteklosti, tudi po novem velja, da v primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev. Ponudnik storitve pa lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev, kar je novost. Upravičenec lahko svoj bon izkoristi tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, a v skupni vrednosti do največ 100 eurov oziroma 50 eurov dobroimetja.

  VIR: Svetovanje.si, Tamara Starič Petrović