Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Posebnosti regresa 2019

  Večina že ve, da sta v UL z dne 3. 5. 2019 bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

  Davčno ugodnejša obravnava regresa velja tudi za izplačila v letu 2019 pred objavo novel.

  POVEZANI ČLANKI:
  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  -
  -> Računovodstvo v družinskih podjetjih


  Kdo ima pravico do regresa?
  Regres je v veljavni zakonodaji urejen na način, da imajo delavci pravico do regresa, če imajo pravico do letnega dopusta. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.
  Če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima tudi pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, razen, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

  Roki za izplačilo
  --> Zadnji rok za izplačilo regresa

  V skladu z delovnopravno zakonodajo mora delodajalec izplačati regres najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, razen ob določenih izjemah.
  Izjeme za kasnejše izplačilo regresa so lahko sklenitev pogodbe o zaposlitvi po tem datumu, ali če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

  Primer: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 eur, po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru 2019 v višini 500 eur se izplačilo v mesecu decembru 2019 ne more davčno obravnavati po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ampak se šteje za drug dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo. Pri predložitvi REK-1 obrazca se za izplačilo do 30. 6. 2019 predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo v decembru pa REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja.


  POZOR!
  --> V primeru, da ste regres plačevali za nazaj oz. pretekla obdobja bodite pozorni na to, da se v davčno osnovo štejejo vsa plačila, ki jih je zaposleni prejel v davčnem letu.

  --> Izhajajoč iz zgoraj navedenega roka za izplačilo regresa, se načeloma izplačila, opredeljena kot regres na podlagi pravice, določene po 1. juliju leta, davčno ne more obravnavati kot regres.

  --> Če delavcu kljub pravici do sorazmernega dela regresa izplača celotni regres se razlika izplačila nad pravico šteje za drug prejemek iz delovnega razmerja in se v celoti všteva v davčno osnovo za dohodnino ter prispevke.

  --> Višino maksimalnega regresa, ki se ne všteva v davčno osnovo izračunate na osnovi ZADNJE ZNANE povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.


  POZOR NA POSEBNOSTI
  Pri obračunu regresa bodite pozorni tudi na kolektivne pogodbe, saj lahko skrivajo kakšno posebnost, kot npr.:

  Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
  Od 1. 1. 2019 se izplača regres za letni dopust v višini minimalne plače. V kolikor delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, znaša regres za letni dopust 970 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska. Delodajalec je dolžan nedenarni del regresa (45 %) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb.

  Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
  (2) Regres se izplača najkasneje do konca junija tekočega leta.
  (3) Višina regresa za letni dopust je najmanj 1050 EUR.

   

  VIR: FURS, Lastni