Dodelitev finančnih spodbud za samozaposlitve v mestni občini Slovenj Gradec

Natisni

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010 
Mestna občina Slovenj Gradec spodbuja razvoj podjetništva tudi z neposrednimi spodbudami za samozaposlovanje

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
- registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1.1.2010 dalje do dneva porabe sredstev,
- poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
- samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
- samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen.

Celotno besedilo razpisa: http://www.podjetniskicenter-sg.si/pcsg2009/index.php?site=vsebine_n&kat=2801&nid=3435