Glavna dejavnost poslovnega subjekta (unovčenje bonov)

Natisni

Ponudnik storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo


Vprašajte preko VIBER klepetalnika
 

- vpisan v Poslovni register Slovenije in

- opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:

o 03.120 Sladkovodno ribištvo
o 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
o 49.392 Obratovanje žičnic
o 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
o 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56)
o 59.140 Kinematografska dejavnost
o 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
o 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
o 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
o 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
o 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
o 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
o 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
o 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
o 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
o 90.010 Umetniško uprizarjanje
o 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
o 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
o 91.020 Dejavnost muzejev
o 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
o 93.120 Dejavnosti športnih klubov
o 93.130 Obratovanje fitnes objektov
o 93.190 Druge športne dejavnosti
o 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
o 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
o 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Poleg gor navedenih poslovnih subjektov, je lahko ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed gor navedenih dejavnosti.